wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.fabrykagadzetow.com.pl

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego www.fabrykagadzetow.com.pl.
 3. Sprzedawcą jest La Linea Anna Dymaczewska z siedzibą w Natolinie, ul. Jerzego 2, kod pocztowy: 05-825, numer NIP 777-132-63-41, numer REGON 017398080-00013, , adres korespondencyjny: ul. Kineskopowa 1C lok 11, 05-500 Piaseczno,

e-mail: sklep@fabrykagadzetow.com.pl.

 1. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.
 3. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich a także w wybranej walucie obcej na życzenie Klienta. Ceny w sklepie podane są w dwóch wartościach: netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT).
 4. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep „Fabryka Gadżetów“ realizuje zamówienia wyłącznie na potrzeby firm i instytucji i nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 6. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Sklep “Fabryka Gadżetów” oferuje towary reklamowe dla firm wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 8. Sklep www.fabrykagadzetow.com.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Minimalny nakład dla danego towaru podany jest na karcie produktu, a minimalna wartość zamówienia wynosi 500,00 PLN netto.

 

 1. Rejestracja Klienta.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym.
 3. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 5. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

 

III. Dane osobowe.

 1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres poczty elektronicznej,
 4. c) adres zamieszkania,
 5. d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 6. e) telefon kontaktowy,
 7. f) numer NIP I nazwa firmy w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

 

 1. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznym Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli nie ma mozliwości jego realizacji ze względu na niedostepność produktów.
 4. Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
 5. Ceny publikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez wyraźne przyjęcie zlecenia do realizacji.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości ich wartości.
 7. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zlecenia do realizacji.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
 4. a) określenie reklamowanego produktu,
 5. b) określenie stwierdzonych wad,
 6. c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 7. Reklamacja powinna zostać wysłana wraz z reklamowanym produktem na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu.
 8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
 4. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
 6. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 8. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

 

Załączniki:

 

 1. Jak kupować – przydatne informacje
 2. Znakowanie produktów.
 3. Czas realizacji zamówień.
 4. Wysyłka zamówień.
 5. Koszty dostawy.
 6. Sposoby płatności.
 7. Reklamacje i zwroty.
 8. Faktury i paragony.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl